องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

1.สภาพทั่วไป

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองชัยภูมิ ห่างจากอำเภอไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 (ถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ ) เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  ตำบลโพนทองมีเนื้อที่ประมาณ  31  ตารางกิโลเมตร  หรือ  32,784 ไร่  

2.  ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารโพนทอง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงพื้นที่ทิศ

เหนือมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง มีลำห้วยประทาวไหลผ่าน ลักษณะของดินทางทิศเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยทั่วไปมีลักษณะดินปนทราย และเหมาะสำหรับไม้ผลยืนต้น ทางตอนใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีลักษณะดินบางแห่งเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี และบางแห่งเป็นดินปนทราย

3.  เขตการปกครอง   และจำนวนประชากร

                                ตำบลโพนทอง  เป็น 1 ใน 18 ตำบลในเขตปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ  มีการปกครองส่วนท้องถิ่น  12  หมู่บ้าน  ซึ่งมีพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง                        

          

       ประชากรทั้งสิ้น   9,015   คน     แยกเป็นชาย  4,328  คน    หญิง  4,687  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   289  คน / ตารางกิโลเมตร   (ข้อมูล       เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย)

 

 

4.  อาณาเขต           ตำบลโพนทอง   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองท้องถิ่น   ดังนี้ 

                                ทิศเหนือ ติดต่อ     ตำบลห้วยบงและตำบลนาเสียว

                                ทิศใต้                      ติดต่อ     ตำบลบุ่งคล้า

                                ทิศตะวันออก         ติดต่อ     ตำบลกุดตุ้มและตำบลห้วยบง

                                ทิศตะวันตก           ติดต่อ     ตำบลบ้านเล่า  และเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ