องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

                 การศึกษา   โรงเรียนมีจำนวน  5  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 โดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

-  โรงเรียนอนุบาล                1 แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            3  แห่ง

-  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล       1  แห่ง

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์    จำนวน  4 /4  แห่ง

     สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

- จำนวนสมาชิก อสม.  จำนวน  249 คน