องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมีการดำเนินงานและบริการในด้านต่างๆ ดังนี้


1.       การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน

-         ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้าน

-         ดำเนินการติดตั้ง  ซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

2.       การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

-         ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ

-         ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  ประปาหมู่บ้าน

3.       การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

-         สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ

-         ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ

-         ให้คำแนะนำกลุ่มอาชีพเมื่อมีปัญหา

4.       การดำเนินงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

-         จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

-         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จัดประชุมประชาคม  หมู่บ้าน / ตำบล

-         ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในตำบล

-         ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์

-         ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยต่างๆ

5.       การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

-         ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพให้ราษฎรได้รับทราบ

-         ร่วมกับสถานีอนามัยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า  โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้

-         ร่วมกิจกรรมกับสถานีอนามัยและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง

6.       การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

-         ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

-         ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-         ให้การสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน  และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-         ให้การสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  งานวันเข้าพรรษา  งานวันพ่อ  งานวันสงกรานต์ ฯลฯ

7.       การดำเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร

-         พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเข้ารับการ  ฝึกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของส่วนราชการ  หน่วยงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม

-         ประชุมคณะผู้บริหาร  และพนักงานตำบลอย่างต่อเนื่อง

-         จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

8.       การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-         กิจกรรมปลูกป่า

-         ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

            จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

                        1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมาก  ครอบคลุมงานทุกด้านโดย  จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและคำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 80

                        2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม  ในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน