วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 190 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล ยี่ฮ้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน บท 3648 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อคู่มือปฎิบัติงานสำหรับคณะกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงคันดิน บริเวณลำห้วยดินแดง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 และบริเวณลำห้วยท่าโปร่ง บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 และบ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง