องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 


นางพัชณี  คำสะไมล์  
 หัวหน้าสำนักปลัด 

 
นางปวีณา  สิงห์วงศ์   นางสาวนิภาพร  ใจบิดา  นางภาวิณี  สุจริตภักดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
    
 
ว่าง นางสาวประภัสสร ง้าวบ้านผือ 
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 
นายเกรียงศักดิ์ ฝางชัยภูมิ  นายสิทธิพงษ์  ชัยนอก
 นางสาวฐิตารัตน์ เพียงชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล 

   
-ว่าง- นางสรัญญา   เกิดผล  นางนิตยา  แฝงฤทธิ์   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 นายวิวัฒน์  กันชัย  น.ส กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ นายวัฒนะ พรมเฮียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
     
  นายวิสัน พึ่งภูมิ
 ว่าง นายมานิตย์ จอดนอก
พนักงานขับรถems
พนักงานขับรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     
นายบุญจิต ชื่นนาเสียว  นายสุพรรณ์  หาญมโน
นายประทวน  พันธ์สง่า
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     
นายกองแพง  ทันรังกา -ว่าง-
นางศุภกร สำราญรมย์
 คนงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
     
ว่าง นายอรัญ ขำชัยภูมิ
นายอดุล นารีรัก
 พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา
 
ว่าง
 พนักงานจ้างเหมา