องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

  ตำบลสุขภาวะ  โปร่งใสการพัฒนา

ล้ำค่าเกษตรอินทรีย์   สู่วิถีวัฒนธรรม

ผู้นำการมีส่วนร่วม   เป็นเลิศทางการศึกษา

นำพาเศรษฐกิจพอเพียง  แหล่งเรียนรู้สู่สากล

อัตลักษณ์  ของตำบล

   ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  

ผักปลอดสารพิษ   สุดยอดข้าวหอมมะลิ

มีดีข้าวกล้องงอก   วัดพระบาทภูแฝด

 แหล่งดูนกหนองใหญ่ ”

ตำแหน่งตำบลโพนทอง

“ ข้าวหอมมะลิ  ผักปลอดสารพิษ

มะม่วงแช่อิ่ม   สะดิ้งจิ้งหรีด  ไข่ไก่ใหญ่

ผ้าไหมทอมือ  แหล่งเลื่องลือฝีมือช่าง ”