องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

 นายศานิต กล้าแท้

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  090-2638836
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
 

 
  ชื่อ + นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  083-6959596
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
 
 
  ชื่อ + นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  083-6959596
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
  ชื่อ + นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  089-8453766
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
  ชื่อ +
นายอานุภาพ   สุขสานต์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  093-3281996
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
  ชื่อ + นายอานุภาพ   สุขสานต์
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  083-6959596
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th