องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาตำบลโพนทอง


           นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาตำบลโพนทอง เพื่อพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และให้นำร่างดังกล่าวเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ต่อไป
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26