องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันทุจริต
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานด้านสาธารณสุข
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การบริหารงานบุคคล
 
การบริหารงานบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
คู่มือสาธารณสุข
กิจการสภา
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติบัติงาน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปะชุมสภาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบ...
      
 
  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ...
  วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง...
  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง...
  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง...
  นที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ป...
  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง...
  โครงการ “เยาวชน รุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีง...
  วันนี้ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นาย...
  วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเกียรติพงษ...
  วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา