องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +

นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  087-2499599
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
 
 
 
  ชื่อ + นายวัลลภ  พิลาลี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  089-6751456
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
 
 
  ชื่อ + นางพัชณี  คำสะไมล์ 
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  083-6959596
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
  ชื่อ + นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  089-8453766
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
  ชื่อ +
นายอานุภาพ   สุขสานต์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  093-3281996
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th
 
 
  ชื่อ + นายวัลลภ  พิลาลี
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@phonthong.go.th