องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560


          องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  กำหนดแผนออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอชไอวี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยนางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโพนทอง และออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4, 9, 10  บ้านซับม่วง หมู่ 8  บ้านซับพระไวย์ หมู่ 6 และบ้านสร้างแว้ หมู่ 5 และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  ที่บ้านโพนทอง หมู่ 2, 7, 12  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 1 และบ้านนางเม้ง หมู่ 3, 11
          สำหรับผู้แจ้งความประสงค์รับเบี้ยยังชีพทางธนาคาร สามารถนำสมุดบัญชีไปปรับยอดได้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560   หากท่านไม่ได้ไปรับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ที่กำหนดสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ในวันและเวลาราชการ
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26