องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


นที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง