องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทนอง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดัดแปลงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน) เป็นรถกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วย และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ โดยมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19
2022-05-11
2022-04-19
2022-04-05
2022-03-16
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-02-25