องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายศานิต  กล้าแท้ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานในการมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นในมอบนโยบายครั้งนี้ คือ การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) 
         ในการนี้ นายศานิต  กล้าแท้ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง การมอบนโยบายในครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นการช่วยปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ลดความเสี่ยงการทุจริตและช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

2022-05-11
2022-04-19
2022-04-05
2022-03-16
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-02-25