องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน [ 11 ส.ค. 2564 ]23
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 284/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2564 ]28
3 ประกาศ อ.บต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 15 พ.ค. 2564 ]34
4 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]35
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]42
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]31
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่38) พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]30
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]42
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]32
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6