องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดชัยภูมิเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

    รายละเอียดข่าว


     นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เพื่อรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการแจ้งฯ ดังต่อไปนี้
     1. นายจ้างยื่นแบบขอจ้างคนต่างด้าว (ขอรับแบบได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ) พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
       1) แบบขอจ้างคนต่างด้าว (1 คนใช้แบบขอจ้างคนต่างด้าว ฉบับจริง 1 แผ่น สำเนา 1 แผ่น)
       2) สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 2 แผ่น หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เฉพาะหน้าแรก 2 แผ่น
       3) รูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
       4) เอกสารหลักฐานแสดงตนของคนต่างด้าว (ถ้ามี)
     2. เมื่อยื่นเอกสารคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดสัมภาษณ์นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้างกับลูกจ้าง
     3. หากเป็นนายจ้างและลูกจ้างจริง จะออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวไปตรวจสัญชาติหรือเดินทางกลับประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางจากประเทศต้นทาง หรือหากตรวจสอบแล้วไม่มีความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างและลูกจ้างจริง ให้กลับออกไปประเทศต้นทาง
     4. เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทางจากประเทศต้นทางแล้ว คนต่างด้าวต้องไปตรวจลงตรา (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ
     5. คนต่างด้าวต้องไปตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ กับโรงพยาบาลของรัฐบาลในจังหวัดชัยภูมิ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้าระบบประกันสังคม โดยเสียค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 500 บาท
     6. หลังจากได้ใบรังรองแพทย์แล้ว นายจ้างต้องพาลูกจ้างต่างด้าวไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
       1) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา
       2) ใบรับรองแพทย์
       3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
       4) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง   
       5) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
       6) แผนที่ตั้งสถานประกอบการ โดยคนต่างด้าวชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 100 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 450 บาท นายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และคนต่างด้าวสามารถขอต่อใบอนุญาตทำงานได้อีกหนึ่งครั้งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
     7. ทั้งนี้ ลูกจ้างต่างด้าวต้องดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางและขอรับใบอนุญาตทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่อนผัน เนื่องจากการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว มีระยะเวลาดำเนินการเพียง 15 วัน ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการได้รับทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

     ทั้งนี้หากนายจ้างมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ หรือโทรศัพท์หมายเลข 093-5724949 ได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


    เอกสารประกอบ จังหวัดชัยภูมิเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง