องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล


วันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ.2567 
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง/ในฐานะศูนย์จัดการเครือข่าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเครือข่าย จำนวน 15 แห่ง ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) ศูนย์จัดการข้อมูลตำบลสุขภาวะ CCDM ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศวช.) และศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (Thailand Community Network Appraisal Program) : TCNAP ณ ห้องประชุมตะแบกนา ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
การเริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ด้วยกระบวนการ 1)แนวคิดหลักการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 2)การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และทดลองฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ 3) การจัดทำแผนปฏิบัติการ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล 7) การวิเคราะห์ข้อมูล 😎 การนำเสนอข้อมูล 9) การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (การทำรายงานพื้นที่ การจัดทำแผนหมู่บ้าน ตำบล และแผนอื่นๆ) 
การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลคือจุดเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการนำใช้ข้อมูล ฉนั้นการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงแนวคิดหลักการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล พร้อมพัฒนาทีมให้มีความพร้อมและความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล ใช้กระบวนการสรุปบทเรียนของข้อมูลชี้ให้เห็นการเชื่อมโยง ข้อผิดพลาดในการจัดทำ และช่วยกันแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำใช้ข้อมูลต่อไป

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03