องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง


วันที่  8 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสานสัมพันธ์ เสริมพลัง ผู้นำตำบลโพนทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และส่วนราชการ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสรอแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน จนได้ข้อสรุปในการจัด 1.การเตรียมจัดงานบุญเดือนหก ประจำปี 2567 2.การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 3. แนะนำการใช้ e-smart service phonthong การมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20