องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการอบรมหลักสูตรการสุขสภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหารพร้อมบ่อดักไขมัน


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และงานสาธารณสุข อบต.โพนทอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขสภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหารพร้อมบ่อดักไขมัน ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (สำหรับอบรมผู้สัมผัสอาหาร) เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง-ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายสุภวิทย์ บุญขันธ์ และนายกิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20