องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บริเวรวัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 96]
 
  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ยากจนและด้อยโอกาส[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 93]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 99]
 
  ลงพื้นที่ดูการบริหารราชการป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 113]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด และปรับภูมิทัศน์บริเวรวัดเพรชพ...[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 101]
 
  ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 93]
 
  ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 162]
 
  ปรับทางสัญจรไปฝายน้ำล้น[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 103]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด หมู่ 3 หมู่ 11 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 102]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 13]
 
  ฉีดพ้นหมอกควัน ยากำจัดยุงลาย[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรม "โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเด็กน...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 184]
 
  ทำความสะอาด ของใช้ ของเล่น เด็กตามมาตราการป้องกันก...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 96]
 
  ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 121]
 
  มาตราการป้องกันการแพ่เชื้อโรค มือ เท้า ปากพร้อมมอบ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคล...[วันที่ 2022-08-21][ผู้อ่าน 93]
 
  เชียร์การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ท้องถินท้องที่ ปร...[วันที่ 2022-08-20][ผู้อ่าน 103]
 
  กิจกรรม "โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเด็กน...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 109]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37หน้า 38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62