องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ประชุมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 27]
 
  ออกตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำตามหลักเศร...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 30]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหารพร้อมคณะจากกรมบัญชีกล...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 25]
 
  ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 31]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจ...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 24]
 
  ลงพื้นที่ทำถนนเทหินลูกรัง[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเ...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2566[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้อายุตำบลโพนทอง ปร...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมจิตอาสา[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 31]
 
  ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและโครงการของจั...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 26]
 
  โทษยาสูบ ป้องกันบุหรี่หน้าใหม่ 28 มิถุนายน 2566[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 1]
 
  เดินรณรงค์ "โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย"[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 39]
 
  เดินรณรงค์ "ต่อต้านยาเสพติด" [วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 29]
 
  เดินรณรงค์ "การจัดการขยะในครัวเรือน "[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 28]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66