องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  โครงการตรวจคัดกรองทางการมองเห็นของเด็กช่วงอายุ 3-1...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 26]
 
  ติดตั้งตู้ใส่ถังดับเพลิงและถังดับเพลิง [วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 31]
 
  ติดตั้งรางระบายน้ำ[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 29]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง [วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 30]
 
  รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 29]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 29]
 
  โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประ...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 3]
 
  โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประ...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ แห่ผีสุ่ม[วันที่ 2023-09-09][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการอบรมดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-09-09][ผู้อ่าน 40]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมอบรมโครงการดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 25...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยบ้านหนองหญ...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 22]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกตรวจสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหารตามข้อกำหนดด...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 23]
 
   รับผู้ป่วยฉุกเฉิน[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 21]
 
  พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 22]
 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 23]
 
  ร่วมรับฟังนิเทศงานจากสำนักงานยุติธรรมจังหว...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 12]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66