องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 11]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเร...[วันที่ 2023-09-24][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 11]
 
  ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตร[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมรางระบายน้ำ [วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมหลักกองทุนประกันสุขภาพตำบลโพนทอง ครั้งที่ 3/...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการด...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 23]
 
  มอบแว่นกันแดด และแว่นสายตา[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกสำรวจปริมาณน้ำในห้วยลำปะทาว[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 22]
 
  ติดตั้งตะแกงท่อระบายน้ำ[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 19]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 18]
 
  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นตามบริบทชุมชนล...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 19]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมจากโรงหนังเมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ [วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 18]
 
  ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 19]
 
  ปรับทางสัญจรไปถนนบริเวณลำห้วยดินแดง[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 20]
 
  ขยะทองคุ้มครองชีวิต [วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการตรวจคัดกรองทางการมองเห็นของเด็กช่วงอายุ 3-1...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 16]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57