องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 เตือนโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก คัดกรองเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก [ 22 ส.ค. 2560 ]262
282 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2(1) [ 18 ส.ค. 2560 ]206
283 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2(1) [ 18 ส.ค. 2560 ]206
284 การประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 10 ส.ค. 2560 ]250
285 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 8 ส.ค. 2560 ]256
286 แผนออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]293
287 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย [ 27 ก.ค. 2560 ]284
288 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน [ 27 ก.ค. 2560 ]246
289 จังหวัดชัยภูมิเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว [ 27 ก.ค. 2560 ]333
290 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ก.ค. 2560 ]264
291 พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ เน้นคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 27 ก.ค. 2560 ]243
292 หน้าฝน แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค [ 27 ก.ค. 2560 ]244
293 อบต.โพนทองร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พักดื่ม = พักตับ [ 27 ก.ค. 2560 ]253
294 เตือนช่วงเข้าพรรษา ถวายอาหารปรุงสุกแก่พระสงฆ์ ป้องกันโรคไข้หูดับ [ 27 ก.ค. 2560 ]248
295 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ก.ค. 2560 ]233
296 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 27 ก.ค. 2560 ]253
297 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถไปชำระภาษีรถ [ 27 ก.ค. 2560 ]255
298 โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” [ 13 ก.ค. 2560 ]221
299 ประปาภูมิภาคแจ้งเตือนมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปากับผู้ใช้น้ำ [ 13 ก.ค. 2560 ]210
300 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นที่ พ.ศ.2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]242
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19